Klasy czystości wód

Prezentowane tutaj klasy czystości/jakości wód zostały przygotowane na potrzeby gry Wodny Łowca. W rzeczywistości klasyfikacja ta, opierająca się na fizykochemicznej i biologicznej analizie wody, składa się z pięciu klas (jakości): I, II, III, IV oraz V.

W przypadku wód płynących biologiczna ocena jakości oparta jest o zwierzęta żyjące na dnie zbiorników wodnych (większe niż 1 mm — zatrzymywane na sicie o oczkach o wielkości 1 mm). Na ogół są to się takie organizmy wodne jak: skąposzczety, skorupiaki, owady i mięczaki. W wielu krajach (również w Polsce) biologiczna ocena jakości rzek wspomaga specjalistyczną i kosztowną chemiczną kontrolę. W większości krajów europejskich, nie ma jeszcze podobnego odpowiednika dla oceny klasyfikacji biologicznej wód stojących. Stąd w naszym przypadku metoda stosowana do kontroli rzek została sztucznie zaadoptowana na potrzeby gry Wodny Łowca. Dzięki temu oprócz możliwości sprawdzenia wiedzy za pomocą gry, istnieje możliwość przeprowadzenia połowów przy okazji wizyty w Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn, który leży przy rewitalizowanym stawie.

Z przedstawionymi poniżej klasami czystości wód podane są przykłady zwierząt wodnych, których obecność może wskazywać na jakość wody. W pierwszej klasie występują zwierzęta o bardzo wąskim zakresie tolerancji na zanieczyszczenia, w związku z tym organizmy te możemy spotkać tylko w czystych wodach. W drugiej klasie znajdują się organizmy nadal w znacznym stopniu wrażliwe na zanieczyszczenia. W trzeciej spotykamy przykłady zwierząt tolerujących zanieczyszczenia. W klasie czwartej znajdują się zwierzęta bardzo tolerancyjne w stosunku do jakości wody.

I klasa czystości - bardzo czysty

Zbiornik oligotroficzny — o przeźroczystej wodzie, często bardzo głęboki z wąską strefą przybrzeżną. Barwa wody niebiesko-zielonkawa. Elementy biologiczne mają charakter naturalny, niezakłócony lub nieznacznie zakłócony, brak jest zanieczyszczeń toksycznych i organicznych (komunalnych i rolniczych). Woda jest bardzo dobrze natleniona. Roślinność zarówno podwodna jak i nadbrzeżna naturalna i zróżnicowana, jednak niezbyt liczna. Nie pojawiają się masowo glony planktonowe (tzw. zakwity wody). W takich zbiornikach spotkać można larwy: widelnic, jętek i żylenic. Są to zbiorniki, w których bytują ryby głębielowate — sieja, sielawa i pstrąg.

II klasa czystości - nieznacznie zanieczyszczony

Występują tu jedynie niewielkie odchylenia od charakteru naturalnego. Struktura biocenoz i chemizm wód w niewielkim stopniu odbiega od warunków naturalnych. Może wystąpić przyspieszony wzrost glonów planktonicznych i zakwity, jednak nie ma to negatywnego wpływu na roślinność. Dla tego typu zbiorników charakterystyczne są licznie występujące ważki równoskrzydłe i różnoskrzydłe, małże oraz larwy chruścików i komarnice. Może występować sielawa.

III klasa czystości - średnio zanieczyszczony

Zbiornik mezotroficzny - występują umiarkowane odchylenia od charakteru naturalnego. Mogą występować stałe zakwity glonowe od czerwca do sierpnia, a także duże skupiska bakterii. Wpływa to negatywnie na roślinność i ryby oraz biocenozy bezkręgowców. Charakterystyczne są kiełże, ochotki, ślimaki przodoskrzelne, wioślaki, pływakowate, pluskwiaki (płoszczyca, topielica), wodopójki, larwy meszek. Wody te licznie zasiedlane są przez leszcze i płocie.

IV klasa czystości - mocno zanieczyszczony

Zbiornik eutroficzny - występują znaczne odchylenia od charakteru naturalnego. Silnie ograniczona różnorodność gatunkowa i liczebność roślin i zwierząt. Występują silne niedobory tlenu rozpuszczonego w wodzie, zwiększona jest ilość nierozłożonej materii organicznej przejawiająca się mulistym dnem i zwiększona ilość zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu. Takie warunki znoszą pijawki, ośliczki, ślimaki płucodyszne, rureczniki, wypławki, larwy i poczwarki komarów. Wśród ryb brak jest gatunków zimnolubnych, dominującymi rybami są gatunki o niewielkich wymaganiach tlenowych z rodziny karpiowatych.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie