Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Łopuchówko) zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej www.wlin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.wlin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-23
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2011-12-31

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotów publicznych.
Powód niezgodności: strona powstała przed 23 września 2019r., od tego czasu nie jest rozwijana ani nie podlegała żadnym modyfikacjom.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-09

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Prange: karolina.prange@poznan.lasy.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692704099 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące dane:
1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
3. Wskazanie sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Wejście do budynku znajduje się ok. 200 m na  północny-zachód od bramy wjazdowej.

Pojazdy parkowane są na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na wyznaczonych do tego polach parkingowych. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku wymaga skorzystania ze schodów.

W budynku nie ma windy, ani platformy umożliwiającej dostanie się na piętra budynku. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 7 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 (61) 8122 161 lub e-mailowo na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie