Urządzanie lasu

Mapa i kompasUrządzanie lasu to dyscyplina naukowa, której zadaniem jest wypracowanie metod prowadzenia lasu zapewniających realizację zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju zasobów leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Najważniejszym dokumentem leśnym jest trzytomowy plan urządzania lasu opisującym las oraz określający wszystkie czynności, które należy w nim wykonać. Dokument ten jest sporządzany dla każdego nadleśnictwa raz na 10 lat i jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Każda jednorodna powierzchnia lasu posiada swój adres składający się z numeru oraz małej litery np. 37k (oddział 37 pododdział k). Za każdym takim adresem kryją się dane o rosnących tam gatunkach drzew, ich wieku, wysokości, grubości, zwarciu, zmieszaniu i masie. Poza tym podane są tam również inne informacje opisujące warunki glebowe, wodne, ukształtowanie terenu itp.

Plan urządzania lasu składa się z:

  • części opisowej zawierającej ogólne informacje o nadleśnictwie oraz analizę gospodarki przeszłej,
  • części inwentaryzacyjnej gdzie mamy opisy wszystkich drzewostanów (opis taksacyjny),
  • części określającej rodzaj, sposób i wielkość zadań gospodarczych jakie muszą być zrealizowane w 10-leciu.

Dodatkowym dokumentem obowiązującym w nadleśnictwie jest „Program ochrony przyrody”, który zawiera informacje dotyczące bogactwa przyrodniczego nadleśnictwa oraz walorów kulturowo-historycznych oraz określa sposoby ich zachowania i ochrony.

Uzupełnieniem tych dokumentów są tematycznie różne mapy nadleśnictwa.

Pogoda
Odwiedź Łysy Młyn!
Wirtualna wycieczka po Łysym Młynie